work
/painting
/drawing
/photo
/video
/holy!


exhibitions
/Blackbody
/+ - ∞

/Esprit de corps
/Sanatorium
/
Зеркало
/Holy!Święte!
/Living Rooms
/a fleeting peripheral phenomenon
/Places of Sacrifice


text
/Maria Szymańska-Korejwo, Ciało doskonale czarne.
/Aurelia Nowak, Sanatorium.
/Laundry Lung interview by Joanne Ambia.

/Agata Dąbrowska, Ciało - obiekt - relikwia.
/Aleksandra Gieczys-Jurszo, W pułapce subiektywizmu.
/Joanna Tokarczyk, Artysta jako genius loci.

bio
statementPLATERØWKA

   
 
I base my work primarily on painting. Combined with other techniques (photography, video, object), it allows me to achieve a level of complexity that matches my perception of reality. Following this method, the resulting visual statement serves not only as personal commentary but marks a culmination of a thinking process, which having failed at finding its verbal equivalent, manifests itself as an image. The body, a source of feeling and information, is the center of my iconography. Relaying on it, I create the visual version of my experiences. This way I communicate purely subjective ideas, which fill the troubling gap between religion, science and life.

Swoją twórczość opieram przede wszystkim na malarstwie. W połączeniu z innymi technikami (fotografia, wideo, obiekt) uzyskuję efekt złożoności, który odpowiada mojej percepcji rzeczywistości. Tak skomponowana wypowiedź wizualna jest nie tyle osobistym komentarzem, co zwieńczeniem pewnego procesu myślowego, który nie znajdując swoich werbalnych odpowiedników, ujawnia się za pomocą obrazu. Ciało, jako źródło przeczuć i informacji, stanowi centrum powstającej ikonografii. Zdając się na nie, buduję wizualną wersję własnych doświadczeń. W ten sposób komunikuję treści czysto subiektywne, które wypełniają dotkliwą lukę pomiędzy religią, nauką i życiem.